آهنگهاي ايران
Persian/Iranian Music
FREE FOR LISTENING

PAGE 2    PAGE 3    PAGE 4    PAGE 5    PIANO  PAGE 7

 

PAGE 1

 
                                                  
ARRANGED AND PLAYED
by Goudarz Khorassani
              
 
 
 
 
 
 
 Morghe Sahar  by Morteza Neydavood
 مرغ سحر
 
شعر: ملك الشعرا بهار   
                       آهنگ : مرتضي ني داوود                         
مرغ سحر ناله سر كن                                                  داغ مرا تازه تر كن
زاه  شرر بار اين قفس را                                        بر شكن و زير زبر كن
بلبل پر بسته ز كنج قفس در ا                                     نغمه آزادي نوع بشر سرا
وز نفسي عرصه اين خاك توده را                                     پر شرر كن..پر شرر كن
ظلم ظالم, جور صياد                                              آشيانم, داده بر باد
اي خدا  اي فلك اي طبيعت                                     شام تاريك ما را سحر كن
نو بهار است.. گل ببار است                                     اشك چشمم ژاله بار است
اين قفس چون دلم تنگ و تار است                               شعله فكن در قفس اي آه آتشين
دست طبيعت گل عمر مرا مچين                        جانب عاشق نگه اي تازه گل از اين
بيشتر كن.. بيشتر كن.. بيشتر كن             مرغ عاشق شرح حجران مختصر.. مختصر كن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bandari Arranged and played by Goudarz Khorassani 
بند ر ي
 
 
Iranian Wedding Music No.1 Arranged and played by Goudarz Khorassani 
عروسي ايراني شماره 1
 
 
 
 
 
 
MEYZADEH SHAB  by Parviz Yahaghi        مي زده شب : پرويز ياحقي
 
مي زده شب چو ز ميكده باز آيم      بر سر كوي تو من به نياز آيم
من مستم و بي خبرم...دلداده رهگذرم... هر نيمه شب
 
من با دلي ديوانه در گوشه ميخانه   مي افتم ، مي خيزم ،مست و خرابم 
حبيب ! مست و خرابم
شبها در ميخانه ،پيمانه به پيمانه   مي افتم ، مي خيزم ،بي تو چه سازم؟
عزيز ! بي تو چه سازم؟
 
مي سوزم ،شبها با شمع رخ تو با سوز نهان   مي سازم ، با اين آتش دل خود با كاهش جان
ساغري بده ز شرابم    به لب رسيد ز جان چو حبابم   مستم و خرابم
فارغ از سبو چه نشستي؟    بزن به ساغر و مي و مستي   در جهان هستي  
 
 مست از باده ام يا از آن نگه     بر تو عاشقم يا بر روي مه
 
من ،بر تو عاشقم ، بر تو عاشقم    هستم بهر تو ، مستم بهر تو ،هستم بهر تو
 
 
 
 
 
 
 
Shushtari Overture by Mostafa Kasravi            پيش درآمد شوشتري : مصطفي كسروي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAGE 2    PAGE 3    PAGE 4    PAGE 5    PIANO  
 
 
Info@iranian-music.de
 
Guestbook 
 
 
 
 
kostenlose counter @ counter-kostenlos.net 
VISITORS SINCE JUNE 2004

 
 
lutcytdx